T91步槍訓練研習


           高屏區資源中心主任蔣遠平將軍致詞

                           承辦單位說明研習流程

                              這把小玩意難不倒我啦!

                        這樣裝對嗎?你們給點意見吧!