Contact Us 

Main Campus No.1, Sec. 1, Syuecheng Rd., Dashu District, Kaohsiung City 84001,Taiwan, R.O.C.

Tel: +886-7-657 7711 ext. 5451~5453

E-mail: tourism@isu.edu.tw